ไม่มีรักใดเท่า (พระชุมพา)		อ.ประจงกิจ

===============================

ไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับการ
ที่พระคริสต์ประทานพระชนม์ชีพเพื่อชาวเรา
พระองค์เป็นพระบุตรบริสุทธิ์จากสวรรค์
ยอมพลีแม้ชีวันใช้โทษทัณฑ์แทนชาวเรา

(รับ) โอ้องค์พระคริสต์ (โอ้องค์พระคริสต์)
องค์พระชุมพา (องค์พระชุมพา)
ผู้ทรงเมตตา กรุณาเราเทอญ
โอ้องค์พระคริสต์ (โอ้องค์พระคริสต์)
องค์พระชุมพา (องค์พระชุมพา)
ผู้ทรงเมตตา ประทานสันติเทอญ