ปังแห่งพันธสัญญา		ส.ดำเนินสดวก

==========================

แผ่นปังแห่งพันธสัญญา
องค์พระบุตราลงมาจากสวรรค์
มอบกายหมายความสัมพันธ์
พาพวกเรานั้นสู่ความเสรี
แผ่นปังแห่งความชื่นชม
สุขสมอารมณ์ในวันนี้
ลูกรับประทับในชีวี
ด้วยความภักดีมีความซื่อตรง

ลูกนั้นไม่สมได้รับพระพร
ประนมกรสังวรบาปที่ทำลง
แต่อ้อมพระหัตถ์พระเจ้ามีเจตจำนง
พาผู้ที่หลงเดินตรงสู่แดนวิมาน
แผ่นปังแห่งความรักนิรันดร์
บำรุงชีวันสัมพันธ์ยืนนาน
มอบกายถวายวิญญาณ
ชั่วกัลป์ชั่วกาลมอบแด่พระองค์