หัวใจมิสซัง   		พีรสันติ  จวบสมัย

=============================

1. สถานสำคัญเรียกกันบ้านเณร เหมือนหัวใจส่วนที่จำเป็น
หยุดเต้นชีพคงวอดวาย งานมิสซังเหมือนดังร่างกาย
ขาดเงินทองก็พอหาได้ ขาดสงฆ์ไทยปัจจัยสำคัญ

2. ทั่วแดนแคว้นไทยก็คล้ายที่นา ถึงฤดูเก็บเกี่ยวเวียนมา
มองหาชาวนาช่วยกัน งานสงฆ์ไทยมากมายอนันต์
สวดอ้อนวอนขอพรพระท่าน ส่งคนงานมาสู่ถิ่นไทย

(รับ) ขาดพระสงฆ์มิสซังก็คงไม่มี
ด้วยเหตุนี้บ้านเณรเหมือนเป็นหัวใจ
พระสังฆราชหลายองค์พระสงฆ์คนไทย
ที่บ้านเณรช่วยสร้างสรรค์ให้ พลีกายรับใช้มวลชน

3. อย่ามองข้ามไปหัวใจมิสซัง ศูนย์รวมที่สร้างความหวัง
คริสตังทั่วทั้งมณฑล เณรบวชเป็นพระสงฆ์สักคน
เหน็ดเหนื่อยยากลำบากสู้ทน จงภูมิใจ