โอ้ศีลบูชารักษาจิตใจ

===============================

1. โอ้ศีลบูชารักษาจิตใจ เปิดทางเข้าในประตูสวรรค์
ลูกมีศัตรูต่อสู้ไม่ขาดวัน โปรดช่วยประกันกำลังวังชา

2. เชิญคนทั้งหลายถวายสรรเสริญ เทิดเทินพระนามพระตรีเอกา
ลูกขอพระองค์โปรดพระกรุณา ประทานชีวาชั่วนิรันดร อาแมน.