เชิญร่วมถวายบูชา			ฉ.บรรยงค์

==============================

(รับ) เชิญพวกเรามาร่วมถวายบูชา พร้อมกับเทวาบนสวรรค์
มาฉลองชัยให้พร้อมกัน ว่าพระบุตรนั้นไถ่โลกา

1) ให้เรามาถวายพรพระบิดา ที่เมตตาประทานพระบุตร
มาทรงฉุดให้เราพ้นบาป

2) ให้เรามาถวายพระพระจิตตา ที่ลงมาช่วยเหลือพระบุตร
เพื่อทรงฉุดให้เราพ้นบาป