พวกเราจงพร้อมหน้า (น.เปโตร) 

========================

(รับ) พวกเราจงพร้อมหน้า โมทนาฉลองพระคุณ
นักบุญเปโตรมโนการุญ แผ่การบุญแก่ชาวเรา

1. ชาวประมงเริ่มที่ต้น มาหนหลังได้ท่า
พระเยซูผู้ปรีชา ชักพาจับวิญญาณ์

2. จึงเปลี่ยนเป็นทหารหาญ รอนราญภัยวิญญาณ์
ป่าวประกาศพระธรรมา มหาชนนับล้าน

3. ไม่ครั่นคร้ามต่อไพรี จนมีพันธนาการ
ฝ่ายกายแลกดวงวิญญาณ กันดารภัยมากมี

4. ความรักพระยอดสุดจิต อุทิศดวงชีวี
บนกางเขนโดยเยี่ยงที่ คุณพี่พระเยซู

5. ไปสวรรค์พลันสถิต อยู่ชิดติดประตู
ถือกุญแจเตรียมไขรู เราสู่แดนสวรรค์

6. เหตุฉะนี้เราทั้งหลาย อยากไปเมืองนิรันดร์
เชิญดูเยี่ยงเอาอย่างท่าน นามนั้นคือเปโตร

7. ความลำบากเราต้องสู้ พันตูจนชโย
จดจำหลักพระธรรโม เปโตรสั่งสอนไว้

8. ส่องสว่างหนทางมัว น่ากลัวอันตรภัย
ช่วยเหล่าลูกรอดตัวได้ เข้าในสวรรค์เอย