ศักดิ์สิทธิ์ ...ร่วมกับชาวสวรรค์

========================================

ร่วมกับชาวสวรรค์ทั่วแผ่นดิน สรรเสริญอาจินพระองค์ผู้ทรงศักดิ์
จิตใจพร้อมเพรียงร่วมพร้อมภักดิ์ ล้วนตระหนักในศักดิ์องค์ทรงยิ่งใหญ่

จึงพร้อมกันสรรซ้องร้องบรรเลง ให้ครื้นเครงก้องสวรรค์ชั้นฟากฟ้าว่า
ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ .... ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์... ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์

โฮซานนา โฮซานนาพระองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์

จึงพร้อมกันสรรซ้องร้องบรรเลง ให้ครื้นเครงก้องสวรรค์ชั้นฟากฟ้าว่า
ศักดิ์สิทธิ์