สดุดีพระตรีเอกภาพ			อ.ประจงกิจ

================================
1.เชิญพร้อมใจเถิดเราหญิงชาย ร้องถวายสรรเสริญพระเจ้า
เชิญพวกเรากราบถวายพร ประนมกรกราบกราน

(รับ) พระบิดาทรงเมตตา ประทานพระบุตรเพื่อไถ่โลกา
ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระจิต ผู้นำชีวิตชาวเรา

2.เชิญร่วมกันผูกพันกลมเกลียว เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา
ตามวาจาแห่งองค์พระคริสต์ ในพระจิตหนึ่งเดียว

3.** เชิญพร้อมใจร่วมในมิสซา ในบูชาของพระเยซู
มาเชิดชูองค์พระบิดา น้อมวันทาสักการ

4. เชิญรับฟังวาจาพระองค์ ใจซึ่งตรงในองค์พระจิต
นำชีวิตให้จิตแจ่มใส รู้เข้าใจพระธรรม

5. เชิญรับปังโลหิตพระกาย ใจผ่องใสรักและเทิดทูน
ปังเพิ่มพูนให้มีความหวัง มีพลังศรัทธา

(** ถ้าไม่มีมิสซา ไม่ต้องร้องข้อ 3.)