ผู้เลือกสรร  			ภัศม์

============================

1. โอ้พระเยซูผู้พระทัยดี ข้านี้เป็นศิษย์ติดตามพระองค์
ข้ายอมแบกกางเขนของตน เพื่อติดตามพระองค์ไป
2. ข้าพร้อมทำตามที่พระสอนสั่ง มุ่งหวังตั้งใจทำงานแพร่ธรรม
แจกจ่ายความรักของพระองค์ ด้วยประสงค์ให้รักซึ่งกันและกัน
(รับ) ดังตรัสว่า “มิใช่เป็นท่านที่ได้เลือกสรรเรา
แต่เป็นเราที่ได้เลือกสรรท่าน เข้ามาเป็นศิษย์ของเรา”
3. แต่ข้าวในนานั้นมีมาก ส่วนผู้ร่วมงานนั้นยังไม่พอ
ข้าจึงวอนขอต่อพระองค์ โปรดได้ทรงรวมข้าอยู่ในผู้ร่วมงาน