ร่ำวิงวอน				ส.อนนตพันธ์

========================================

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเมตตาเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ขอทรงเมตตาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเมตตาเทอญ