หทัยพระองค์ (1)		พ.อานามวัฒน์

=============================

1. หทัยพระองค์ดวงใจมนุษย์และพระ พระองค์ทรงยอมรับดวงใจของเรา
ทั้งรับโลหิตเรา ความทุกข์ยากของเรา ทรงพาเราไปยังแดนของพระองค์

2. หทัยพระองค์ถูกแทงเพื่อเรามนุษย์ ให้เราพิสุทธ์ิมีชีวิตพระองค์
เราคือกางเขนทั้งเป็นผู้ทิ้งพระองค์ โปรดช่วยเราเห็นพระเจ้าในพระองค์

3. หทัยเผยออกลำธารน้ำทรงชีวิต โปรดเปลี่ยนดวงจิตที่เย็นเฉยของเรา
ให้เราร้อนรนดลความยินดีปรีดา ทั่วโลกาให้พระนามพระจำเริญ

4. หทัยไพศาลไม่มีขอบเขตใดปาน ราชาดวงมานให้ เราร่วมใกล้ชิด
ให้เราสนิทจิตสถิตในพระองค์ ให้มั่นคงรักพระองค์ดังทรงเชิญ