บทถวายศีล			ย.ย. สามเสน

Resaissance
=====================================

1. ข้าแต่พระบิดานี่คือปังบูชา มังสายืนยงขององค์พระเยซู
โอ้พระบิดาปรานีเอื้อเอ็นดู โปรดรับเชิดชูมังสานี้เทอญ

2. ข้าแต่พระบิดานี่ธาราองุ่น หยาดเลือดอบอุ่นขององค์พระเยซู
โอ้พระบิดาปรานีเอื้อเอ็นดู โปรดรับเชิดชูหยาดเลือดนี้เทอญ

3. ข้าแต่พระบิดาลูกกราบไหว้บูชา ถวายวิญญาณ์ของลูกบรรณาการ
โปรดล้างมลทินให้สิ้นตลอดกาล บาปร้ายภัยพาลโปรดผลาญไปเทอญ