ภาวนาค่ำ

(คำร้อง-ทำนองโดย ภัศม์)
=========================

1) ค่ำแล้ว สวดภาวนาอ้อนวอนทำจิตใจให้โอนอ่อน
รับฟังเสียงน้ำพระทัย

2) แต่เช้า พระองค์ทรงเฝ้าแลดู พระพรมากล้ำช่วยค้ำชู
ให้ชีวิตเราเติบโต

(*) นี้คืออีกช่วงเวลาหนึ่งของวัน ที่เรามาสรรเสริญโมทนา
ครุ่นคิดชีวิตที่ผ่านมา พระเมตตารักไม่เคยได้เสื่อมคลาย
และเราก็เป็นแค่ฝุ่นดินพระทรงให้ลมหายใจ
ให้มีชีวิต มีอิสระเสรี และมีพระองค์

3) ค่ำนี้ ชีวีมีความตั้งใจ วันรุ่งพรุ่งนี้ที่เริ่มใหม่
จะเชื่อวางใจแต่พระองค์