โอ้พระแม่ผู้แผ่เมตตา

==========================
โอ้พระแม่ผู้แผ่เมตตา
ต่อบรรดาพึ่งพาอาศัย
พรหมจารีวิสุทธิ์วิไล
โปรดช่วยให้ลูกผู้วิงวอน

โปรดพิทักษ์เมื่อลูกหนักใจ
ช่วยพ้นภัยโอ้พระมารดร
โปรดนำทางให้ลูกสัญจร
จนม้วยมรณ์ลุถึงวิมาน