ถวายพรพระสังฆราชา   		ทวีศิลป์  พงศ์พิศ

==================================
(รับ) เชิญชาวเราร่วมกันร้องเสียงก้องกังวาน อธิษฐานสรรเสริญวันทนา
ถวายพรชัยองค์พระสังฆราชา ผู้เป็นบิดานำพาสู่ความยินดี

1) ด้วยใจรักสามิภักดิ์ในพระคุณ ที่การุณเจือจุนเหล่าลูกนี้
ชี้ทางสวรรค์สร้างสรรชีวี เทิดเกียรติศักดิ์ศรีชีวีคริสตชน

2) กราบวิงวอนขอพรองค์พระบุตรา อีกมารดาพระแม่ผู้เรืองศรี
โปรดประทานพระคุณหนุนนำชีวี เพิ่มเกียรติศักดิ์ศรีสังฆราชาบิดาของเรา