พระเจ้ายิ่งใหญ่			บทเพลง: คริสเตียน

How Great Thou Art
=============
1) พระเจ้ายิ่งใหญ่ เมื่อมองดูพื้นน้ำแผ่นฟ้า เห็นนกโผบิน
ผ่านขุนเขาอันกว้างใหญ่ ดวงดาวมากมายแพรวพราว
ทอแสงแสนสุกใส เห็นฝีพระหัตถ์ที่ทรงสร้างจักรวาล

** เราจึงสรรเสริญพระเจ้าองค์พระผู้ไถ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่
เราจึงสรรเสริญพระเจ้าองค์พระผู้ไถ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่

2) ในความยิ่งใหญ่ ความรักพระองค์นั้นเปี่ยมล้น ไม่คิดเสียดาย
ประทานพระบุตรองค์เดียว ยอมพลีพระชนม์ตรึงไว้
บนกางเขนเพื่อเรา เราขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตา

3) พระคริสต์กลับมาด้วยเสียงแตรดังก้องเวหา เพื่อมารับเรา
กลับไปอยู่ในเมืองฟ้า เราจะกราบลงที่พระบาทาด้วยถ่อมใจ
และสรรเสริญว่า พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

4) เชิญเราทุกคน เข้ามานมัสการองค์ พระเจ้าผู้ทรง
เปี่ยมล้นด้วยพระฤทธา สรรเสริญพระนามให้ดังก้องทั่วทั้งแผ่นฟ้า
พร้อมเทพเทวา ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่