อัลเลลูยา (เชิญฟังพระวาจา)		อ.ประจงกิจ

==============================

อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา
เชิญฟังพระวาจาพระเจ้า
และนำเอาไปปฏิบัติตาม

(พระคริสตสมภพ) พระคริสตเจ้าเสด็จมาบังเกิด
เป็นมนุษย์ท่ามกลางชาวเรา

(ปัสกา) พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนชีพ
อัลเลลูยา อัลเลลูยา

อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา