บทสร้อยก่อนพระวรสาร  		เอากุสติน โมลิ่ง S.J. / ป.ปรีชาวุฒิ

=============================
(สร้อยที่ 83)
(รับ) ขอสรรเสริญเยินยอพระองค์ ราชาธิราชผู้ทรงเกียรตินิรันดร

(สร้อยก่อนพระวรสาร)
พระคริสตเจ้าทรงถ่อมองค์ลงกว่านั้นอีก
จนถึงกับยอมรับความตาย เป็นความตายบนไม้กางเขน
แต่พระเป็นเจ้าทรงเทิดทูนพระองค์ท่านขึ้นสูงเด่น
และประทานพระนามให้พระองค์ท่าน
พระนามนี้ประเสริฐกว่านามอื่นใดทั้งสิ้น (รับ)