ปังแห่งชีวิต

====================================

1) จงรับประทานปังแห่งพระเป็นเจ้า ปังทรงชีวิตปังเพิ่มพูนกำลัง
พระกายศักดิ์สิทธิ์องค์ความรอดของท่าน

(รับ) เรามารับปังแห่งชีวิต พระกายโลหิตพระเยซูเจ้า

2) จงรับประทานโอสหายของเรา ปังแห่งพระเจ้าซึ่งรวมชาวประชา
เป็นกายเดียวกันร่วมองค์พระจิตเจ้า
3) พวกท่านเป็นกิ่งเราเป็นต้นองุ่น น้ำเลี้ยงชีวิตคือโลหิตของเรา
เพื่อท่านเกิดผลอันเที่ยงแท้ถาวร
4) เมื่อท่านแบ่งปันปังนี้ในความเชื่อ เพื่อระลึกถึงการพลีชีพของเรา
แล้วชีพของท่านจะสนิทกับเรา
5) สวดเถิดนะท่านเราอยู่ท่ามกลางท่าน ร่วมทางกับท่านจงเดินตามทางเรา
เราคุ้มครองท่านจนวาระสุดท้าย
6) จงเป็นเสมือนเชื้อแป้งของโลกใหม่ เพื่อสันติสุขขององค์ชุมพาน้อย
จักแพร่ขยายทั่วฝูง--ชุมพา
7) จงรับปังนี้ปังอันอมตะ บันดาลให้เรามีชีวิตนิรันดร์
เพื่อขับเพลงใหม่ในการคืนชีพเรา