เทวทูตถือสาร (1)    	อ.ประจงกิจ

========================

(1) (ก่อ) เทวทูตถือสารมาแจ้งแด่พระนางมารีอา
(รับ) และพระนางได้ทรงครรภ์ ด้วยเดชะพระจิต
(รับ) วันทามารีอา เปี่ยมด้วยหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน

(2) (ก่อ) ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
(รับ) จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้า ตามวาทะของท่าน

(3) (ก่อ) และพระวจนาตถ์ ทรงรับเอากาย
(รับ) และมาประทับอยู่ท่ามกลางเรา
(ก่อ) โปรดภาวนาอุทิศแก่เราเถิด พระชนนีเจ้าข้า
(รับ) เพื่อเราสมจะได้รับตามสัญญา ของพระคริสตเจ้า

(พร้อม) พระเจ้าข้า เทวทูตมาแจ้งให้เราทราบแล้วว่า
พระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับเอากาย
เราจึงขอพระองค์ โปรดประทานพระหรรษทานลงในจิตใจ
ให้เราเข้าพึ่งมหาทรมาน และกางเขนของพระองค์
เพื่อจะได้กลับเป็นขึ้นมาอย่างรุ่งเรือง
เดชะพระเยซูคริสตเจ้า อาแมน