สรรเสริญพระองค์		(ป.ปรีชาวุฒิ)

==========================
(วันอาทิตย์ใบลาน)

(รับ) เชิญเราร้องเพลงอวยชัย ซ้องสาธุการ
เชิญเราร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระองค์
โฮซานนา โฮซานนา โฮซานนาองค์พระบุตรของพระเจ้า

(สดุดี 47)
1. ประชากรทั้งมวลทั่วถ้วนนี้ จงยินดีปรบมืออื้ออึงลั่น
จงถวายสรรเสริญเชิญร่วมกัน ร้องเพลงอันสนั่นดังก้องกังวาน
จงกลัวเกรงพระเจ้าเฝ้านอบนบ น้อมเคารพบูชาดังว่าขาน
ทรงเป็นจอมกษัตรามาช้านาน บริหารปกครองก้องโลกา (รับ)

2. พระโปรดให้เราชนะนานาชาติ ใครมิอาจขัดแย้งกำแหงกล้า
พระปกครองประเทศราชชาตินานา ประทานมาให้เราเฝ้าดูแล
ทรงเป็นผู้เลือกสรรปันแผ่นดิน ให้อยู่กินเหลือเฟือทรงเผื่อแผ่
ประทานของน่าภูมิใจให้ชื่นแด พระมอบแก่ผู้ที่องค์ทรงรักครัน (รับ)

3. พระเป็นเจ้าประทับยังบัลลังก์อาสน์ เสียงชาวราษฎร์โห่ร้องก้องสนั่น
ด้วยยินดีจริงแท้เป่าแตรพลัน เมื่อทรงธรรม์เสด็จขึ้นต่างชื่นบาน (รับ)