ขอบพระคุณ  		ส.ดำเนินสดวก

=================================

1) ขอบพระคุณท่านยิ่ง ในความจริงที่ท่านสอน
ท่านคือพระคริสต์สงฆ์นิรันดร ขอพระพรคุ้มครองท่านปลอดภัย
ฟังวาจาท่านให้ปลุกเร้าใจ ในวิญญาณความสุขสราญ
พบพานระหว่างชาวเรา ฟังวาจาท่านเอ่ยความจริง
สิ่งแอบแฝงดุจดังตัวแทนขององค์พระเยซู

2) ขอบพระคุณท่านที่เสียสละทิ้งภาระสละมา
ขอบพระคุณความรัก รักโดยภาวนา พระบิดารักษาท่านสุขใจ
พระบิดาทรงคุ้มครอง ประทานพรแด่สงฆ์ท่านนี้เอย