พรหมถือสาร (1)   			 บ.พานุพันธ์

==============================
1. เทวทูตนำสารมาแจ้งเหตุแก่พระนาง พรหมจารีผู้ทรงศรีนิรมล
เชิญท่านรับเป็นมารดา เชิญท่านรับเป็นมารดา

(รับ) วันทามารีอา มารดาพระเจ้า
โปรดภาวนาเพื่อเราคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน

2. ข้าคือผู้รับใช้ขององค์ผู้ทรงชัย เชิญท่านแจ้งไขตามวาทะของพระองค์
ข้าบาทถือตามบัญชา ข้าบาทน้อมรับวาจา

3. จึงพระผู้ทรงฤทธ์ิอวตารเป็นมนุษย์ พระบุตรทรงรับเอามังสาเนื้อกายา
สถิตท่ามกลางประชา มาสถิตในครรภ์มารดา