สิริโรจนา 3			ส.ดำเนินสดวก

=========================

(รับ) สิริโรจนาแด่พระผู้เป็นเจ้า
สันติสุขมอบไว้แด่มนุษย์ทุกคน

1. ขอเทิดเกียรติพระบิดาเกรียงไกร
ขอถวายชัยแด่พระองค์นิรันดร์

2. องค์พระบุตรสุดรักสุดบูชา
ไถ่โทษาของเราให้รอดปลอดภัย

3. พระจิตเจ้าน้อมเกล้าสดุดี
องค์พระตรีเอกภาพสาธุการ