ทหารพระบิดา     		ทวีศิลป์ พงศ์พิศ

(ศีลกำลัง)
=================================

1) เชิญชาวเรามาร่วมยินดี ด้วยวันนี้เรามีสุขใจ
พี่น้องของเราทั้งหญิงชาย ที่ได้รับศีลกำลัง

2) ได้เป็นทแกล้วทหาร สมดังชาญชาญคริสตังค์
ด้วยองค์พระจิตความหวัง เป็นพลังหนุนนำชีวา

(รับ) องค์พระจิตเสด็จมา เสริมสร้างปัญญา ความเชื่อศรัทธาบารมี
อีกพระดำริทั้งความยำเกรงภูมี ให้เหล่าลูกนี้ มากมีพระหรรษทาน

3) ศีลกำลังเสริมสร้างชีวิต ด้วยองค์พระจิตแนบชิดสนิทวิญญาณ
โปรดเพิ่มพูนพระคุณพระหรรษทาน แก่เหล่าทหารขององค์พระบิดา