ข้าแต่พระบิดา		ซ.สมจิตร์ S.H.B.

==============================

1) ข้าแต่พระบิดาทรงฤทธิ์ โปรดรับกายจิตที่มอบถวาย
พร้อมกายโลหิตขององค์ทรงชัย ที่พลีเพื่อไถ่โทษบาปของชาวโลกา

2) ข้าแต่พระบิดาการุญ โปรดรับองุ่นและป้งน้อยค่า
หยาดเหงื่อแรงใจของปวงประชา ที่ข้านำมาเป็นบูชาแด่พระองค์

(รับ) ข้าฯขอให้บูชาเหล่านี้ เป็นที่พอพระทัยพระองค์
ถวายเพื่อเกียรติพระดำรง ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตา

3) ข้าแต่พระบิดาอารี โปรดรับสักการ(ะ)พลีจากใจ
โปรดให้ปวงประชากรทั้งหลาย ร่วมส่วนอยู่ในบูชานิรันดร์