สดุดี..บุญราศีนิโคลัส   		ป.ปรีชาวุฒิ

==============================

เชิญเราขับร้องเพลงสรรเสริญองค์พระเจ้า
มาพวกเราขับร้องเพลงด้วยใจยินดี
ร่วมโมทนาเราสรรเสริญสดุดี
บุญราศีพ่อนิโคลัสบุญเกิด

นายชุมพาบาลผู้อุทิศตนเป็นแบบอย่าง
ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระองค์
ดำเนินชีวิตด้วยดวงใจที่รักซื่อตรง
แบบอย่างองค์พระผู้ทรงเมตตา

โปรดภาวนาโอ้ท่านบุญราศี
ชี้นำชีวีติดตามสู่พระราชัย
โปรดภาวนาโอ้ท่านบุญราศี
ชี้นำชีวีทางรอดปลอดภัย

มาในวันนี้เราพร้อมใจยินดี
บุญราศีด้วยชีวีท่านเป็นแบบอย่าง
เราภาวนาเราสัญญาจะเดินตาม
เพื่อสืบสานเรายึดมั่นความดี