มารีย์แม่รัก			ฯพณฯ แจง เกิดสว่าง

=========================

1) มารีแม่รัก พระทัยดีนักจะหาไหน
บรรดาหลบลี้ไปห่างไกล ขอแม่ดลใจให้คืนมา

(รับ) ชาวเราร่วมจิตจงพร้อมเพรียง บรรเลงเปล่งเสียงด้วยยินดี
สรรเสริญพระคุณแม่มารี ขอแม่ปรานีฟังวิงวอน

2) มารีย์อ่อนหวาน ไม่เคยล้างผลาญลงอาชญา
มีแต่โอบอ้อมกรุณา แม้พระเดชารุ่งรุจี

3) มารีย์เลิศล้ำ นิสัยทรงธรรมนำทวยชน
แต่ห่อนเห่อเหิมดวงกมล พระนางถ่อมตนเยี่ยงทาสี

4) มารีย์ผึ่งผาย มั่นคงดูคล้ายทิวภูผา
ปรีดิ์เปรมเกษมแก่ไพร่ฟ้า ฤทธาน่ากลัวแก่หมู่ผี

5) นามยอดอาลัย ลูกขอเอาไว้จะพึ่งพา
ในวาระท้ายปลายชีวา อาตมาไม่วายเรียกมารีย์