รักของพระเจ้า    		ส.ศุระศรางค์

===============================
1. ความรักขององค์พระเจ้า ทรงมอบแก่เราทุกวันวาร
และด้วยความรักความโปรดปราน
พระองค์ประทานพระบุตรเป็นบูชา

2. ปรารถนาเป็นค่าไถ่ โทษทั้งหลายได้ทำมา
บัดนี้จนตลอดชีวา พระคุณนานาสัญญาว่าจะมิลืม

(รับ) ลูกขอมอบทั้งกายและจิต ให้แนบชิดสนิทกับพระองค์
ทุกทุกสิ่งที่ประสงค์ จะมอบแด่องค์พระผู้ทรงชัย

3. ความรักความภักดีและความซื่อสัตย์ สิ่งสารพัดที่มัดผูกใจ
ขอพระองค์โปรดทรงรับไว้ เป็นของถวายจากใจนี้