ยิ่งกว่าทะเล

==============================
1) ท้องทะเลนั้นกว้างหนักหนา
แต่รักของพระบิดาสุดขอบฟ้ามิอาจคะเน
กว้างใหญ่ไพศาล ให้เราชื่นบาน สำราญชีวี
มอบวิญญาณแด่พระภูมี สดุดีพระองค์ที่เราใฝ่หา

2) ท้องทะเลสุดลึก
แต่รักขององค์พระบุตรเพื่อมนุษย์ลึกกว่าทะเล
มากมายเหลือล้น ให้เราคนจนชื่นชมทั่วหน้า
รับพระองค์ในมิสซา จะนำพาวิญญาณเป็นสุขนิรันดร์