คืนนี้ 

(En cette nuit)
====================================

1) คืนนี้เป็นเหตุไฉน โลกจึงสุกใสส่องสี
สว่างทั่วปฐพี มิได้เคยมีก่อนมา

(รับ) ท่านจงยินดี รีบไปชุลี ด้วยพระแมสซีเจ้าฟ้าเสด็จลงมา
โปรดปรานท่านอย่าช้านาน จงไปสักการ
แก่พระกุมารเจ้าฟ้าเพราะท่านลงมาโปรดปราน

2) พระวจนาตถ์สวรรค์ ผ่านผันมาสู่คูหา
ให้โลกยินดีปรีดา เพราะท่านเมตตาโปรดปราน
3) เชิญฟังเทวัญบรรเลง เสียงเพลงกึกก้องขับขาน
เสนาะเพราะเพลินวิญญาณ ซ้องสาธุการอวยพร
4) เหตุว่าพระองค์ทรงฤทธิ์ ประกันชีวิตไถ่ถอน
ชนะปีศาจตัดทอน ถาวรเริงรื่นชื่นบาน
5) ผู้ใดใจซึ่อถือพระ มานะมุ่งหน้ากล้าหาญ
พระองค์จะทรงประทาน ความสุขสำราญนิรันดร์