ราตรีพราวพร่าง

======================

1. ราตรีแจ่มแจ้งแสงดาวพราวพร่างเวหาฟ้าใส
ในถ้ำชื่นชมลมพากลายเป็นเคหาอำไพ
พระบุตรเจ้าฟ้าธาตรี ยินดีลงมาอวยชัย ยินดีลงมาอวยชัย

2. เทวาบรรเลงเพลงรื่นครื้นครึกสำเนียงเสียงใส
นายชุมพาบาลมาเฝ้าน้อมเกล้ากราบกรานองค์ไท
พระยาสามองค์ลีลา บูชาพระองค์ทรงชัย บูชาพระองค์ทรงชัย

3. ชาวชนยินดีปรีดาเข้ามาถวายดวงใจ
ต่างคนสำราญบานชื่นต่างฟื้นชีวามาใหม่
พระกุมารากางกร อวยพรให้คนพ้นภัย อวยพรให้คนพ้นภัย