บทเพลงสรรเสริญ 				พ.สุวิชากร

========================================

(รับ) เชิญทุกคนร่วมกันขับร้อง เปล่งทำนองสรรเสริญพระเจ้า
มอบหมดสิ้นใจของเรา ให้เร่าร้อนในรักพระองค์

1. ขอบคุณความรักจากพระองค์ ผู้ทรงสร้างโลกา
พืชพรรณไม้นานา ทั้งฝูงปลานกการ้องก้องไพร
ให้โลกงดงาม

2. ขอบคุณความรักจากพระองค์ ผู้ทรงสร้างเรามา
ให้ปกครองโลกา แม้นว่าจะอ่อนแอแพ้บาป
ไม่ทอดทิ้งเรา

3. ขอบคุณความรักมากเหลือล้น ช่วยเราพ้นโทษทัณฑ์
พระบุตรพลีชีวัน รับโทษทัณฑ์บนกางเขนแทนเรา
ยอมถูกเขาตรึง