ศักดิ์สิทธิ์ (พระเจ้าจอมจักรวาล)		ป.ปรีชาวุฒิ

===================================

ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์
พระเจ้าจอมจักรวาล
พระสิริรุ่งโรจน์ แผ่ไปทั่วฟ้าดิน

สาธุการ พระเจ้าสูงสุด
ขอถวายพระพร แด่ผู้เสด็จมา ในพระนามพระเจ้า

สาธุการ พระเจ้า สูงสุด