โอ้พระชุมพา			N.Watchara

==================================

1) โอ้พระชุมพา บุตราพระเจ้า ยอมสิ้นชีวา บนไม้กางเขน
เพื่อไถ่โทษบาป ของชาวประชา โปรดกรุณา เราเทอญ

2) โอ้พระชุมพา บุตราพระเจ้า ยอมสิ้นชีวา บนไม้กางเขน
เพื่อไถ่โทษบาป ของชาวประชา โปรดกรุณา เราเทอญ

3) โอ้พระชุมพา บุตราพระเจ้า ยอมสิ้นชีวา บนไม้กางเขน
ให้เราได้มี ชีวิตนิรันดร์ โปรดประทานสันติเทอญ