ด้วยจิตรำลึก    		บ.พานุพันธ์

====================================
1) ด้วยจิตรำลึก ถึงพระบิดา ผู้สร้างเรามา ให้ชีวิตเลิศ

(รับ) เชิญร่วมกันซ้อง ร้องสาธุการ น้อมไหว้กราบกราน
วันทาพระเจ้า เชิญร่วมกันซ้อง ร้องสาธุการ
น้อมไหว้กราบกราน วันทาพระเจ้า

2) ด้วยจิตรำลึก ถึงพระเยซู ที่ได้เอ็นดู ไถ่เราพ้นบาป
3) ผู้ส่งความรัก พำนักกับเรา พระผู้บรรเทา คือองค์พระจิต
4) ด้วยจิตใจซึ้ง ถึงพระเมตตา ที่สร้างเรามา เพื่อสวรรค์นิรันดร์
5) ประทานความหวัง แก่มนุษย์ทุกคน ที่จิตใจดล ฟังคำสอนสั่ง