ศักดิ์สิทธิ์ (พระเป็นเจ้าผู้ทรงเดชา)	พ.อานามวัฒน์

===============================

ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้า
พระเป็นเจ้าผู้ทรงเดชา
เทิดพระเกียรติรุ่งโรจนา
ทั่วแหล่งหล้าและสรวงสวรรค์

เชิญแซ่ซ้องร้องโฮซานนา
แด่องค์พระทรงฤทธิ์ครบครัน
บุญญายิ่งแห่งองค์ทรงธรรม์
พระนามนั้นคือองค์พระเจ้า

เทิดพระเกียรติเปล่งโฮซานนา
โฮซานนาพระเจ้าสูงสุด