จากดวงใจ...สู่พระแท่น		อ.ประจงกิจ

=============================

1. จากดวงใจสู่พระแท่น
ไปยังแดนสรวงสวรรค์อันรื่นรมย์
ดั่งกำยานล่องลอยไป
จากพระแท่นสู่พระทัยของพระองค์
เราประสงค์มอบเครื่องบูชา
กายและใจเป็นเครื่องบรรณาการแด่พระองค์

2. ดั่งพระคริสต์ทรงอุทิศ
พลีชีวิตบนกางเขนเป็นบูชา
ไถ่โทษาของชาวเรา
ให้เราพ้นบาปมลทินสิ้นผองภัย
เป็นบูชาที่แสนยิ่งใหญ่
ตามประสงค์ของพระบิดาด้วยเต็มพระทัย

3. จึงขอองค์พระบิดา
โปรดรับบูชาจากดวงใจ (ดวงใจ)
ชำระมลทินสิ้นไป
ให้กายใจของเราสมเป็นบูชา

(ซ้ำข้อ 3)