สิริมงคล 1				บ.พานุพันธ์

=============================

(พร้อม) สิริมงคลจงมีแด่พระเป็นเจ้า
และสันติสุขจงมีแด่มนุษย์ทุกคน
ขอสรรเสริญ ขอถวายพร ขอนมัสการพระบิดา

(ชาย) พระราชาผู้ทรงสรรพานุภาพ
(หญิง) พระชุมพาน้อยยอมตายเพื่อล้างไถ่โทษ
(พร้อม) โปรดเมตตาเทอญฟังคำลูกนี้วิงวอน
(ชาย) พระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์
(หญิง) พระองค์ผู้เดียวเป็นเจ้า

(พร้อม) ร่วมสนิทกับพระบิดา พร้อมทั้งพระจิตในเกียรติมงคล

(พร้อม) สิริมงคลจงมีแด่พระเป็นเจ้า
และสันติสุขจงมีแด่มนุษย์ทุกคน