สดุดีพระองค์		ส. อนนตพันธ์

============================
รับ) พวกลูกขอถวายพระพร อีกยอกรขออัญชุลี
แด่พระบิดาผู้ทรงฤทธี อัลเลลูยา อัลเลลูยา

1) ทรงสร้างจักรวาล ใหญ่ไพศาล ณ สุดหล้าธาตรี
มัจฉาในวารี ร่วมยินดีสดุดีพระองค์

2) หมู่มวลจันทร์ดารา หมู่พฤกษามนุษย์ทั่วธานี
ปักษาพร้อมคีรี ร่วมยินดีสดุดีพระองค์

3) วันนี้ลูกมาสักการ์ กราบวันทาพระองค์ผู้ทรงศรี
มอบตนเพื่อเป็นพลี ร่วมยินดีสดุดีพระองค์