เตรียมใจ 				ส.กิจสวัสดิ์

================================

มาพวกเราเร็วไวจงรีบทำใจเปรมปรีดิ์
สดุดีพระเยซูผู้ประทับกับเรา
จงเตรียมใจไว้พร้อมน้อมรับพระเจ้าด้วยยินดี
ฟังวจีที่พระองค์ตรัสกับเรา
จงนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลแก่วิญญาณ
เราจะได้สุขนิรันดร์กับพระองค์

อัลเลลูยา แด่องค์พระเจ้าของเรา
ทุกค่ำเช้าชาวเราน้อมเกล้ากราบกรานพระองค์
ร่วมถวายบูชากับองค์พระเยซูเจ้า
ผู้ประทับอยู่กับเราตลอดกาล