ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า			ส.ดำเนินสดวก

====================================

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ได้โปรดทรงพระกรุณาเราเถิด
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ได้โปรดทรงพระกรุณาเราเถิด
ข้าแต่องค์พระคริสตเจ้าของเรา โปรดทรงกรุณาเราเทอญ
ข้าแต่องค์พระคริสตเจ้าของเรา โปรดทรงกรุณาเราเทอญ
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ได้โปรดทรงพระกรุณาเราเถิด
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงกรุณาเราเทอญ