ข้าแต่พระเจ้า 6 		ส.สุวิชากร

========================

ข้าแต่พระเจ้า ทรงเมตตาเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงเมตตาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงเมตตาเทอญ