เกียรติแด่พระบิดา

=========================================

(พร้อม) เกียรติแด่พระบิดา ผู้อยู่ในสวรรค์ สันติสุขแก่แผ่นดินผู้ที่ทรงโปรดปราน
(ชาย) ขอสรรเสริญถวายพรพระองค์ นมัสการถวายเกียรติพระองค์

(หญิง) ขอโมทนาคุณในความยิ่งใหญ่ของพระสิริ โอ้พระเจ้าแห่งสวรรค์พระบิดา
ผู้ทรงสรรพฤทธิ์
(ชาย) โอ้องค์พระบุตรคริสตเยซู โอ้พระบุตรแต่พระองค์เดียวของพระบิดาเจ้า

(หญิง) โอ้พระชุมพาผู้ยกบาปของโลกา ทรงพระเมตตาเราเทอญ
(ชาย) พระองค์เป็นผู้ลบล้างบาปแห่งโลกา ขอโปรดรับคำภาวนาเทอญ
(หญิง) พระองค์ทรงประทับเบื้องขวาของพระบิดา ทรงพระเมตตาเราเทอญ

(ชาย) พระองค์เดียวทรงศักดิ์สิทธิ์ สูงสุดพระองค์เดียว
(หญิง) พระองค์เดียวเป็นพระเจ้า พระเยซูคริสต์ร่วมองค์พระจิต

(พร้อม) ในพระสิริแห่งพระบิดา อาเมน