เชิญพร้อมกันถวาย		อ.ประจงกิจ

=========================

1. แผ่นปังที่ลูกนำมาถวาย
โปรดเปลี่ยนให้กลายเป็นพระกายแห่งชีวิต
เหล้าองุ่น โปรดเปลี่ยนเป็นพระโลหิต
หล่อเลี้ยงชีวิตให้ชิดสนิทพระองค์

(รับ) เชิญพร้อมกันถวาย กายและวิญญาณ์ เป็นพลีบูชา
พร้อมกายาโลหิต พระคริสต์ชุมพา ผู้พลีชีวาเพื่อเรา

2. การงานภาระหน้าที่ทั้งหลาย
เหน็ดเหนื่อยร่างกาย ขอนำร่วมในบูชา
ความสุขใจทั้งหลายที่ได้รับมา
จากพระบิดา ร่วมในบูชาพระองค์ (รับ)

(ซ้ำข้อ 3)