ร้กและสันติสุข

(ประพันธ์โดย Lazarus)
===========================

รักและสันติสุข คือพระพร จากพระเจ้า
มอบให้พวกเรา เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

รักแท้จริงคือรักพระบิดา มอบพระบุตรไถ่บาปโลกเรา
สันติสุขที่ทรงมอบให้เรา คือความหวังในชีวิตนิรันดร

ขอความรักและสันติสุข จากองค์พระคริสต์เยซูคงอยู่ในเรา
อยู่ท่ามกลางเรา เช่นนี้เสมอไป
ขอความรักและสันติสุข จากพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ สถิดกับเราเสมอไป
ให้ชีวิตของเราทุกคนอยู่กับพระองค์