บทเพลงสดุดีที่ 1 (เธอเป็นเช่นต้นไม้)    บทเพลง:คริสเตียน

==================================

(รับ) เธอเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธาราค่าอนันต์

1) ความสุขหรรษามีแก่ผู้
ไม่รับรู้ไม่กลัวเกรงคนอธรรม

2) ความสุขสันต์ของเขานั้นบัญญัติธรรม
ใส่ใจจำคำนึงถึงพระสัจจา

3) ดอกและผลตามฤดูกาลเวลา
สุดหรรษา พาชื่นบาน

4) กิจการงานของเขาเนาสวรรค์
คนอธรรม์นั้นไซร้ไร้ฤทธี