ชั่วนิรันดร์   		บทเพลง: คริสเตียน

====================================
1) โอ้พระเยซูผู้เป็นหนทาง ถ้าท่านได้เดินติดตาม ท่านไม่ต้องกลัวสิ่งใด
หากมีทุกข์และอันตราย จะพบความมีชัย เมื่อได้พบพระเยซู

2) โอ้พระเยซูผู้เป็นความจริง ถ้าท่านละทิ้งทุกสิ่ง พึ่งพิงองค์พระเยซู
พระองค์รักและทรงเอ็นดู อีกทั้งทรงเป็นผู้ นำพาท่านสู่สวรรค์

(รับ) เหมือนหนึ่งสถานวิมานแดนไกล สวรรค์นั้นงามวิไล ไม่มีแดนใดเปรียบเหมือน
มาเถิดหนาอย่าด่วนหลีกหนี ท่านจะได้ชีวี ตลอดจนชั่วนิรันดร์

3) โอ้พระเยซูผู้เป็นชีวิต พระองค์สามารถลิขิต ชีวิตให้มีความหมาย
ในโลกนี้มีอันตราย แต่ถ้าท่านมั่นใจ จะได้ชีวิตใหม่เอย