ยืนยันความเชื่อ (3)

================

พระคริสตเจ้า ได้ทรงสิ้นพระชนม์
พระคริสตเจ้า ได้ทรงกลับคืนชีพ
พระคริสตเจ้า จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง