ถวายแด่พระองค์		(เนื้อร้อง: อจ.ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา)

(ทำนอง: ซ.สมจิตร์)
========================================

1) จะสรรหาสิ่งใดในใต้หล้า ที่จะมีคุณค่าสมศักดิ์ศรี
ถวายแด่พระองค์ทรงฤทธี บารมีแผ่รักปกจักรวาล

2) จะล้อมดาวด้วยพลอยพร้อยพิจิตร ให้พราวพิศพริ้งพริบวะวิบหวาน
สลักเดือนพราวแพร้วแก้วตระการ ยังมิหาญเสนอองค์พระทรงชัย

3) มีแต่เพียงดวงจิตชีวิตน้อย ผู้ต่ำต้อยด้วยบาปหยาบช้าใหญ่
พระบุตราทรงโปรดไถ่โทษไว้ จึงปลอดภัยทรงค่าประสาตน

4) ถวายปังและองุ่นอุ่นน้ำจิต แทนพระกายพระโลหิตศักดิ์สิทธิผล
พร้อมดวงตาคลอชัดอัสสุชล ที่บอกรักสลักล้นในพระองค์